privacybeleid

Bosstraat 4/2
B-3500 Hasselt
BE 0839.235.882

info@licco.be

Ons privacy beleid

LICCO BV, respecteert de privacy van alle klanten, contactpersonen en persoonlijke data. In deze privacy policy informeren wij u over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze gegevens door ons zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Wij verwerken uw gegevens volgens Verordening (EU) 2016/679 v/h Europese Parlement en de raad van 27/04/2016, u misschien beter bekend als GDPR-AVG)

Persoonsgegevens die we verwerken

LICCO BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Omdat we transparant en open willen zijn, vermelden wij welke gegevens we bewaren en met welk doel.

Het algemeen doel van LICCO BV is het aanbieden van schoonmaakactiviteiten voor bedrijfsgebouwen, nieuwbouw, parkings en trappenhallen (syndicusbedrijven). Wij verzamelen persoonsgegevens in het kader van een overeenkomst:

  • Het verschaffen van gevraagde informatie m.b.t. onze dienstverlening
  • Het tot stand brengen van een contractuele relatie als gevolg van een opdracht voor poetsactiviteiten
  • Het opvolgen van de werkzaamheden en prestaties op basis van een gerechtvaardigd belang kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor
  • direct marketing, om nieuwe producten en diensten aan te bieden in lijn met de reeds verstrekte diensten en/of producten. U hebt steeds het recht om u uit te schrijven mocht u dit niet langer wensen, dit kan via info@licco.be
  • bevragingen voor klantentevredenheid

Gegevens die we verwerken: identificatiegegevens om u te contacteren (naam, telefoonnummer, e-mailadres), beroep en betrekking verwant aan uw functie binnen uw bedrijf. LICCO BV verwerkt enkel gegevens voor bovenvermelde doeleinden. Indien LICCO BV gebruik maakt van gegevens bekomen van derden, zijn er passende waarborgen dat deze gegevens rechtmatig zijn verkregen en enkel voor het overeengekomen doel gebruikt worden.
Als u onze website bezoekt, registreren wij géén verdere technische informatie, niet voor analyse doeleinden, noch voor verbetering van onze website. Wij houden dus geen IP-adres bij, noch klikgedrag – geen cookies, zo respecteren wij uw privacy terwijl u online bent.
Mocht u het niet langer gewenst vinden om gecontacteerd te worden en/of indien u niet langer wenst dat wij uw gegevens verwerken, laat het ons dan weten, er rekening mee houdend dat sommige gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Wat gebeurt er met uw gegevens ?

Bewaartermijn:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

Delen van gegevens:

Wij delen uw gegevens enkel met onze eigen kantoor personeelsleden en schoonmaakpersoneel. Het delen van gegevens gebeurt enkel in het kader van de overeenkomst. Uw gegevens zullen niet gedeeld worden voor andere doeleinden. Wij hebben duidelijke afspraken met onze verwerkers en opdrachtgevers dat gegevens niet verder worden doorgegeven aan derden. Met de bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. LICCO BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Al de gegevens blijven binnen Europa, waarvoor er passende beveiligingsmaatregelen zijn afgedwongen.

Uw gegevens zijn beveiligd

LICCO BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot onze IT systemen zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

U heeft rechten !

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens te bewaren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw gegevens te laten overdragen. Aan uw verzoek zullen wij zo snel mogelijk, maar binnen de 4 weken, gevolg geven.

Indien u meent dat LICCO BV niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of op welke wijze dan ook de wetten en de regelgeving overtreedt, hebt u het recht klacht in te dienen bij de GBA-Gegevensbeschermingsautoriteit – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Heeft u nog vragen ?

Voor alle vragen met betrekking tot deze privacy verklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u terecht bij onderstaande coördinaten. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.

Contactgegevens:

Limburg Cleaning Company BV – Bosstraat 4/2 – B-3500 Hasselt
Konings Stany – Tel nummer: +32 1 191 09 40
info@licco.be

Download privacyverklaring